architektonická soutěž 2015

 

 

Koncept

Navržené logo MŠ a WMŠ Pod Vartou je vlastně vizuální zkratkou konceptu stavby. Město Semily má unikátní polohu v podhůří, v podstatě v klíně hor - okolních kopců. Tato skutečnost určuje charakter celého města a byla včleněna i do návrhu komplexu budov nových školek. Ty si berou za inspiraci usazení města do okolní krajiny a svou hmotou tuto situaci v drobnějším měřítku opakují. Dětem se tak nabízí prostředí jim vlastní, odkazující na krajinu a prostor, ve kterém žijí. Hmoty stavby můžeme vidět rovněž jako masy kopců v jejichž středu - v srdci - se jako perla otvírá skryté údolí, místo setkání, odpočinku. Je to místo které zůstává kolemjdoucímu skryto a vyjeví se až při podrobnějším (pro)zkoumání stavby. Vnitřní atrium je navíc prostorem pro setkání a kontakt mezi jinak poměrně separovanými částmi budovy. Tato myšlenka se objevuje i v konceptu zahrady a jejímu vztahu k okolnímu světu, zejména pak k plánovanému obchvatu města. Je zhmotněna v podobě protihlukové stěny z masivního kamene která za prvé chrání zahrady od jihu před budoucím hlukem z dopravy za druhé vytváří oporu hracímu svahu na zahradě WMŠ. Společně pak tvoří skryté údolí zahrady.

Umístění stavby na pozemku i základní rozvržení jejích částí sleduje dva základní principy – ponechání maxima volného prostoru pro zahradu v jižní a západní nestíněné a otevřené části pozemku, oddělení obou školek při zachování oslunění a osvětlení všech jejich částí a dobrou obsloužitelnost všech částí vzhledem k přístupu ze západní strany pozemku.

Dispozice

Dispoziční schéma vychází ze snahy uvést v soulad lehce rozdílné požadavky na utváření, chápání a užívání prostředí obou školek tak, aby celek byl vizuálně jednotný bez omezení požadavků jedné nebo druhé ze školek. Na podobném vizuálním základě jsou mateřská škola i její zahrada navrženy jakožto racionální, přehledná a ortogonální struktura, waldorfská mateřská škola naopak v podobném objemu nalézá lehce snivý prostor tajemné zahrady v údolí, tříd s množstvím zákoutí a prostorů pro různé hry. Víceúčelový sál ve 2. NP primárně sloužící potřebám WMŠ je ovšem přístupný i pro užívání MŠ přes společný sociální prostor atria, do kterého se otvírají i prostory ředitelen, sboroven, kanceláře kuchyně a kuchyně samotné. Přístupy do obou školek jsou opět rozdílné kvality - vstup do MŠ je přímý, viditelný a racionální, vstup do WMŠ skrytý, po křivce do jakési „náruče" dřevěné terasy. Všechny třídy obou školek mají své spací části umístěny na částečně otevřené galerie nad třídami - nestísněné převýšené víceúrovňové prostředí má za cíl učit děti velkorysosti a nadhledu, nepřízemnosti.

zákres do fotky od jihu

situace

půdorys 1. NP

půdorys 2. NP

řez A - A

řezopohled B - B

řez C - C

řez D - D

jižní fasáda

severní fasáda

východní fasáda

západní fasáda